Baletní škola Jurij Slypyč

Školní řád

 • Povinna vybava

  Zpolupracujem s baletnim obchodem Sansha, ktery vam zajisti veškeré nutne oblečení pro vaše dítě ktere bude potřebovat na hodinach. Cvicebni vam dovezem a budete moc ho vyzkouset.

 • Pojištěni

  Každý žák B.Š by měl být individuálně pojištěn pro případ úrazu s pojištěním účinným nejpozději ode dne zahájení školní docházky v tom kterém kalendářním roce, přičemž pojištění pro případ úrazu by mělo trvat minimálně po dobu školního roka.

 • Konzultace s rodiči

  Vyučující pedagog je povinen na přání rodičů poskytnout informace o prospěchu žáka, a to osobně, mailem, nebo telefonicky, vždy mimo dobu výuky.

 • Vraceni školneho

  1. Školné se vrací pouze v případě definitivního ukončení docházky a to ze závažných rodinných, nebo zdravotních důvodů.
  2. Vrací se poměrná částka, ze které se odečte 20%. Žádost o vrácení školného se podává písemně.
  3. Školné se vrací na konci pololetí, ve kterém byla písemná žádost podána.
  4. Školné se nevrací v případě vyloučení žáka z důvodu porušování školního řádu žákem, jeho zákonným zástupcem, nebo doprovodem, dále pak v případě, že se žák opakovaně dopustí chování, kterým hrubě naruší výuku, nebo ohrozí zdraví spolužáků.
  5. Žádost o vrácení příslušné části školného při přerušení studia z mimořádných a řádně doložených důvodů (změna bydliště, dlouhodobá nemoc apod.) se podává písemně.